Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.