Pomocna dłoń w czasie kryzysu – doradca restrukturyzacyjny

Nie każda firma radzi sobie na rynku. Nierzadko z powodu ryzykownego zarządzania, niekorzystnych umów bądź po prostu nieprzewidzianych przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak raptownie, iż pojawia się strach przed niewypłacalnością wobec wierzycieli czy wręcz o upadłość firmy. W takich przypadkach wypada skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba uzyskać licencję

W styczniu 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy zapisów tej ustawy nadawana wcześniej licencja syndyka przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 3 obowiązującej obecnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, nieskazitelna opinia, pełna zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, obywatelstwo polskie oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin odbywa się nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na sto pytań z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii oraz prawa, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa i opracowanie dalszych działań – zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia niż te, które posiadali uprzednio syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją tylko na polecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może pomagać przedsiębiorcy na wiele tygodni przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najskuteczniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie poprawnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może także reprezentować dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja to niejednokrotnie przykra i wielopłaszczyznowa procedura, dlatego ważne jest, by doradca restrukturyzacyjny umiał w transparentny sposób wyjaśnić dłużnikowi jego położenie. Preferowaną cechą doradcy jest również dobra orientacja w branży, w której działa upadająca spółka, ponieważ upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie i zaproponowanie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.